Důležité datumy

Níže pro Vás uvádíme důležité data pro podání daňových přiznání na příslušný finanční úřad a přehledy SP a ZP.

Daň z přidané hodnoty

Měsíční plátce:  ke každému 25tému v měsíci za předchozí měsíc ( přiznání k DPH za leden se podává ke 25.2., za únor k 25.3. atd… ).

Kvartální plátce: ke každému 25tému v měsíci po ukončení kvartálu ( 1. kvartál – 25.4., 2. kvartál – 25.07., 3. kvartál –  25.10., 4. kvartál – 25.1. v dalším roce).

Daň silniční

Dle zákona je povinnost platit zálohy a to vždy k 15tému v měsíci následujícím po kvartálu ( 15.4., 15.7., 15.10., 15.1. ).

Datum vyúčtování, tedy podání  daňového přiznání na příslušný FÚ je vždy do 31.1. v následujícím roce ( za rok 2012 je datum 31.1.2013).

Daň z příjmu F.O. a P.O.

U některých subjektů vzniká dle zákona povinnost platit zálohy, ty se určují dle výše daně splatné za minulý rok a platí se měsíčně, kvartálně nebo pololetně.

Měsíční  záloha se platí FÚ vždy k 15tému téhož měsíce ( za leden – 15.1., za únor 15.2. atd… ).

Kvartální záloha se platí  FÚ k 15tému posledního měsíce v kvartálu ( 1. kvartál – 15.3., 2.kvartál – 15.6., 3. kvartál – 15.9., 4. kvartál – 15.12.).

Daňové přiznání za daň z příjmů se podává ke 31.3. následující roku ( za rok 2012 – podání 31.3.2013).

Subjekt má možnost si odložit datum podání daňového přiznání z daně z příjmů o tři měsíce a to v případě, že mu daňové přiznání zpracovává daňový poradcem ( za rok 2012 – podání 30.6.2013).

OSVČ

Termín podání přehledů SP a ZP je do 30 dnů od podání daňového přiznání  daně z příjmů.

Zaměstnavatel

Podnik platí povinné odvody SP, ZP a daně za zaměstnance vždy ke dni výplaty mezd zaměstnancům

Roční zúčtování daní za zaměstnance a daně srážkové, včetně podání příslušných daňových přiznání FÚ je do 28.02. následujícího roku ( za rok 2012 – podání 28.2.2013).

Daň z nemovitostí

Datum podání daňového přiznání k dani z nemovitostí je vždy dle aktuálního stavu a to vždy k poslednímu dni roku. Podává se za uplynulý rok ( za rok 2012 – 31.1.2013), ale pouze v případě že došlo ke změnám.

Platba dani z nemovitostí do výše 1000,- je splatná jednorázově do 31.5.

Do 31.5. je také splatná daň z nemovitostí u poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu nebo chov ryb. Přesáhne-li roční daň z nemovitostí rozhodnou částku 5 000 Kč, je možnost daň zaplatit ve dvou stejných splátkách, kde první splátka je splatná nejpozději do 31. května a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.